Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2024

Đại lý cung cấp Emerson Ovation

Đại lý cung cấp Emerson Ovation

1B30023H02 Emerson Ovation I/O Bus Terminator (1B30023H02)
1B30035H01 Emerson Ovation I/O Termination Base (1B30035H01)
1B30047G01 Emerson Ovation Temp Compensation Cover (1B30047G01)
1C31107G01 Emerson Ovation 24V/48V Digital Input (1C31107G01)
1C31107G02 Emerson Ovation Digital Input Module (1C31107G02)
1C31110G01 Emerson Ovation Single Ended SOE/Digital Input (1C31110G01)
1C31110G02 Emerson Ovation Differential SOE/Digital Input (1C31110G02)
1C31110G03 Emerson Ovation 48VDC Contact Wetting SOE/Digital In (1C31110G03)
1C31113G01 Emerson Ovation 20mV Analog Input (1C31113G01)
1C31113G02 Emerson Ovation 50mV Analog Input (1C31113G02)
1C31113G03 Emerson Ovation 100mV Analog Input (1C31113G03)
1C31113G04 Emerson Ovation 1VDC Analog Input (1C31113G04)
1C31113G05 Emerson Ovation 5VDC/0-20mA Analog Input (1C31113G05)
1C31113G06 Emerson Ovation 10VDC Analog Input (1C31113G06)
1C31116G01 Emerson Ovation mV/VDC non-compensated Analog Input (1C31116G01)
1C31116G02 Emerson Ovation 0-20mA Field Powered Analog Input (1C31116G02)
1C31116G03 Emerson Ovation 0-20mA Locally Powered Analog Input (1C31116G03)
1C31116G04 Emerson Ovation mV Compensated Analog Input (1C31116G04)
1C31122G01 Emerson Ovation Digital Output (1C31122G01)
1C31125G01 Emerson Ovation Digital Output (1C31125G01)
1C31125G02 Emerson Ovation Digital Output (1C31125G02)
1C31125G03 Emerson Ovation Digital Output (1C31125G03)
1C31129G01 Emerson Ovation 0-5VDC Analog Output (1C31129G01)
1C31129G02 Emerson Ovation 0-10VDC Analog Output (1C31129G02)
1C31129G03 Emerson Ovation 0-20mA Analog Output w/Diagnostics (1C31129G03)
1C31129G04 Emerson Ovation Analog Output w/o Diagnostics (1C31129G04)
1C31132G01 Emerson Ovation Analog Output (1C31132G01)
1C31132G02 Emerson Ovation Analog Output (1C31132G02)
1C31142G01 Emerson Ovation Contact Input (1C31142G01)
1C31147G01 Emerson Ovation 5/12 and 24/48V Medium Speed Pulse (1C31147G01)
1C31147G02 Emerson Ovation 5V High Speed (1C31147G02)
1C31150G01 Emerson Ovation Local Power Pos Common Pulse Acc. (1C31150G01)
1C31150G02 Emerson Ovation Local Power Neg Common Pulse Acc. (1C31150G02)
1C31150G03 Emerson Ovation External Power Pulse Accumulator (1C31150G03)
1C31157G01 Emerson Ovation 24V/48V Sequence of Events (1C31157G01)
1C31157G02 Emerson Ovation 125V Sequence of Events (1C31157G02)
1C31157G03 Emerson Ovation 48V On-Card Contact Wetting SOE (1C31157G03)
1C31161G02 Emerson Ovation RTD (1C31161G02)
1C31164G01 Emerson Ovation RTD Input Module (1C31164G01)
1C31164G02 Emerson Ovation RTD Input Module (1C31164G02)
1C31166G01 Emerson Ovation Link Controller RS232/RS485 (1C31166G01)
1C31169G01 Emerson Ovation RS232 Link Controller (1C31169G01)
1C31169G02 Emerson Ovation RS485 Link Controller (1C31169G02)
1C31174G01 Emerson Ovation 0-10V AI; 0-10V AO Loop Interface (1C31174G01)
1C31174G02 Emerson Ovation 0-5V AI; 0-10V AO Loop Interface (1C31174G02)
1C31174G03 Emerson Ovation 0-20mA Loop Interface (1C31174G03)
1C31174G04 Emerson Ovation Loop Interface Electric Drive (1C31174G04)
1C31177G01 Emerson Ovation Voltage AO Loop Interface (1C31177G01)
1C31177G02 Emerson Ovation mA Local Shield Loop Interface (1C31177G02)
1C31177G03 Emerson Ovation mA Remote Shield Loop Interface (1C31177G03)
1C31179G01 Emerson Ovation Master – Attachment Unit Electronics (1C31179G01)
1C31179G02 Emerson Ovation Master – Attachment Unit Electronics (1C31179G02)
1C31181G01 Emerson Ovation Master – Attachment Unit PMOD – 2N (2km) (1C31181G01)
1C31181G02 Emerson Ovation Master – Attachment Unit PMOD – 4N (2km) (1C31181G02)
1C31181G03 Emerson Ovation Master – Attachment Unit PMOD – 2N (3.7km) (1C31181G03)
1C31181G04 Emerson Ovation Master – Attachment Unit PMOD – 4N (3.7km) (1C31181G04)
1C31189G01 Emerson Ovation Speed Detector Electronics Module (1C31189G01)
1C31192G01 Emerson Ovation Speed Detector Personality Module (1C31192G01)
1C31194G01 Emerson Ovation Valve Positioner Electronics Module (1C31194G01)
1C31194G02 Emerson Ovation Valve Positioner Electronics Module (1C31194G02)
1C31197G01 Emerson Ovation Valve Positioner Personality Module (1C31197G01)
1C31197G02 Emerson Ovation Valve Positioner Personality Module (1C31197G02)
1C31197G03 Emerson Ovation Valve Positioner Personality Module (1C31197G03)
1C31197G04 Emerson Ovation Valve Positioner Personality Module (1C31197G04)
1C31199G01 Emerson Ovation Servo Driver Electronics Module (1C31199G01)
1C31199G02 Emerson Ovation Servo Driver Electronics Module (1C31199G02)
1C31199G03 Emerson Ovation Servo Driver Electronics Module (1C31199G03)
1C31201G01 Emerson Ovation Servo Driver Personality Module (1C31201G01)
1C31201G02 Emerson Ovation Servo Driver Personality Module (1C31201G02)
1C31203G01 Emerson Ovation Remote Node Controller EMOD (1C31203G01)
1C31204G01 Emerson Ovation Remote Node Controller PMOD (Fiber) – 2km (1C31204G01)
1C31204G03 Emerson Ovation Remote Node Controller PMOD (Fiber) – 3.7km (1C31204G03)
1C31205G01 Emerson Ovation Remote Node Base Assembly (1C31205G01)
1C31206G01 Emerson Ovation Master – Attachment Unit Base Assembly (1C31206G01)
1C31219G01 Emerson Ovation Relay Output Logic Module (1C31219G01)
1C31222G01 Emerson Ovation Relay Output Base – High Power (1C31222G01)
1C31223G01 Emerson Ovation Relay Output Base – Low Power (1C31223G01)
1C31224G01 Emerson Ovation 4-20mA Analog Input EMOD (1C31224G01)
1C31224G02 Emerson Ovation 1V Analog Input EMOD (1C31224G02)
1C31227G01 Emerson Ovation 4-20mA Analog Input PMOD (1C31227G01)
1C31227G02 Emerson Ovation 1V Analog Input PMOD (1C31227G02)
1C31232G01 Emerson Ovation DI 24/48VDC Single-Ended E-Mod (1C31232G01)
1C31232G02 Emerson Ovation DI 24/48VAC Differential E-Mod (1C31232G02)
1C31232G03 Emerson Ovation DI 120VAC/DC Differential E-Mod (1C31232G03)
1C31233G01 Emerson Ovation SOE 24/48VDC Single-Ended E-Mod (1C31233G01)
1C31233G02 Emerson Ovation SOE 24/48VDC Differential E-Mod (1C31233G02)
1C31233G03 Emerson Ovation SOE 120VDC Differential E-Mod (1C31233G03)
1C31233G04 Emerson Ovation SOE 48VDC On-Board E-Mod (1C31233G04)
1C31234G01 Emerson Ovation DI 48VDC On-Board E-Mod (1C31234G01)
1C31238H01 Emerson Ovation P-Mod Base Cover (1C31238H01)
1P00028G01 Emerson Ovation Remote Node Transition Panel (1P00028G01)
1X00014H01 Emerson Ovation I/O Base with Connector (1X00014H01)
1X00046H01 Emerson Ovation Copper to Fiber Media Converter (1X00046H01)
1X00046H02 Emerson Ovation Copper to Fiber Media Converter (1X00046H02)
1X00055H01 Emerson Ovation Media Converter Rack Mount Chassis w/PS (1X00055H01)
1X00061H01 Emerson Ovation Dual Homed Copper Ethernet NIC for Controller (1X00061H01) Alt# ZX372-A3
1X00093G42 Emerson Ovation Ethernet Switch (24 copper ports) (1X00093G42)
1X00093H04 Emerson Ovation Ethernet Switch (1X00093H04)
1X00093H05 Emerson Ovation Ethernet Switch (1X00093H05)
1X00093H08 Emerson Ovation Ethernet Switch (1X00093H08)
1X00093H09 Emerson Ovation Ethernet Switch (1X00093H09)
1X00095H01 Emerson Ovation Ethernet Switch (1X00095H01)
1X00097H01 Emerson Ovation Power Supply (1X00097H01)
1X00102H01 Emerson Ovation Power Distribution Board MagneTek WH1-PDM (1X00102H01)
1X00133H01 Emerson Ovation PCI Fast Ethernet DAS NIC, W2K, XP (1X00133H01)
1X00161H01 Emerson Ovation Fast Ethernet NIC – Dual Port for Controller ZYNX (1X00161H01)
1X00185H01 Emerson Ovation PC BD, SUN XVR-100 GRAPHICS (1X00185H01)
1X00188H01 Emerson Ovation HART High Performance Analog Output Personality Foam Insert (1X00188H01)
1X00377H01 Emerson Ovation Cable Management Bar (1X00377H01)

1C31224G01
1C31189G01
1C31192G01
1C31132G01
1C31116G04
1C31129G01
1C31227G01
5X00121G01
5X00119G01
5X00070G04
1C31234G01
1C31219G01
1C31223G01
1X00416H01
1C31129G03
1C31132G01
Emerson-Westinghouse Power 1X00416H01!
Factory New Westinghouse Ovation 1X00416H01
Factory New Westinghouse 3A99158G01
Westinghouse Ovation 1B30035H01
Westinghouse Ovation 1C31150G01
Westinghouse Ovation 5X00119G01
Westinghouse Ovation 1C31147G01
Westinghouse Ovation 5X00119G01
Westinghouse Ovation 1C31147G01
Westinghouse Ovation 1C31234G01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629