Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Đại lý Emerson Ovation

Đại lý Emerson Ovation

Đại lý Emerson Ovation

1X00415H01 Emerson Ovation Network Interface Card, Single Port (1X00415H01)
3A99132G01 Emerson Ovation PC Board, PCPS Power Supply (3A99132G01)
3A99132G02 Emerson Ovation PCPS:3PCPS04 W3-DPU-PS Assembly (3A99132G02)
3A99141G01 Emerson Ovation Q-Line Interface (3A99141G01)
3A99158G01 Emerson Ovation Ovation Local I/O Interface (3A99158G01)
3A99158G02 Emerson Ovation PCRL: 4PCRL2 PCI to R-Line (3A99158G02)
3A99162G01 Emerson Ovation QBO Digital Output Card (3A99162G01)
3A99190G01 Emerson Ovation Remote I/O Interface (3A99190G01)
3A99199G01 Emerson Ovation Power Supply backplane (3A99199G01)
3A99200G01 Emerson Ovation PCI Backplane (3A99200G01)
3A99200G02 Emerson Ovation PCI Backplane (3A99200G02)
3A99245G01 Emerson Ovation Grounding Bar (3A99245G01)
3A99266G01 Emerson Ovation Local I/O Transition Panel (3A99266G01)
3A99419G03 Emerson Ovation Cabinet Ground Cable (3A99419G03)
3A99419G06 Emerson Ovation Cabinet Ground Cable (3A99419G06)
4D33888G01 Emerson Ovation AC Distribution Panel (4D33888G01)
4D33900G19 Emerson Ovation DIN RAIL Power Supply Assembly (4D33900G19)
4D33934G01 Emerson Ovation Line Filter Assembly (4D33934G01)
4D33935H01 Emerson Ovation Mylar Operator Keyboard (4D33935H01)
4D33942G01 Emerson Ovation Chassis/Metalwork/Fan (4D33942G01)
4D33942G02 Emerson Ovation Chassis/Metalwork/Fan (4D33942G02)
4D33945G01 Emerson Ovation Controller (Chassis/Metalwork/Fan) (4D33945G01)
5A22410H01 Emerson Ovation Solid State AC Relay Panel (5A22410H01)
5A22410H02 Emerson Ovation Solid State DC Relay Panel (5A22410H02)
5A22411H01 Emerson Ovation 16pt Relay Panel 10A, C (5A22411H01)
5A22412H01 Emerson Ovation 8pt Relay Panel,10A (5A22412H01)
5A22727G02 Emerson Ovation Consumables Kit – Fuses Only (5A22727G02)
5A22727G03 Emerson Ovation Consumables Kit (5A22727G03)
5A22971G01 Emerson Ovation Kit, Cabinet Temp Monitor (5A22971G01)
5A22982G01 Emerson Ovation Kit, RMT MSTR RED CTLR (5A22982G01)
5A22982G02 Emerson Ovation Kit, RMT MSTR RED CTLR (5A22982G02)
5A22982G03 Emerson Ovation Kit, RMT MSTR RED CTLR (5A22982G03)
5A23111G02 Emerson Ovation AC Power Add-on Kit (5A23111G02)
5A23186G01 Emerson Ovation Kit, 50WATT Power Supply (5A23186G01)
5A23398G01 Emerson Ovation Relay Base Contact Wetting Kit (5A23398G01)
5A23743G01 Emerson Ovation HART 24VDC Power Supply Kit (5A23743G01)
5A23831G01 Emerson Ovation OV Interposing Input Relay (5A23831G01)
5A23831G04 Emerson Ovation OV Interposing Input Relay (5A23831G04)
5A26129G01 Emerson Ovation Dual AC Power Cord Cable (5A26129G01)
5A26137G01 Emerson Ovation Power Distribution Harness (5A26137G01)
5A26137G02 Emerson Ovation Power Distribution Harness (5A26137G02)
5A26137G03 Emerson Ovation Power Distribution Harness (5A26137G03)
5A26137G04 Emerson Ovation Cable (5A26137G04)
5A26141G05 Emerson Ovation Cable Controller to Transition Panel (5A26141G05)
5A26144G03 Emerson Ovation Ground Cable (5A26144G03)
5A26147G10 Emerson Ovation Remote I/O AUI Cable (5A26147G10)
5A26148G14 Emerson Ovation Relay Cable for 5A22410 and 5A22411 (5A26148G14)
5A26149G14 Emerson Ovation Relay Cable for 5A22412 (5A26149G14)
5A26355G01 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G01)
5A26355G02 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G02)
5A26355G03 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G03)
5A26355G04 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G04)
5A26355G05 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G05)
5A26355G06 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G06)
5A26355G07 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G07)
5A26355G08 Emerson Ovation X-Terminal Kit (5A26355G08)
5A26355H13 Emerson Ovation X-Terminal Keybaord (5A26355H13)
5A26371H12 Emerson Ovation Door Fan Assembly (5A26371H12)
5A26371H19 Emerson Ovation Fan, 24VDC (5A26371H19)
5A26371H29 Emerson Ovation Door Fan Assembly – Hoffman Cabinet (5A26371H29)
5A26391G04 Emerson Ovation CPU Pentium w/ Flash Drive Kit (5A26391G04)
5A26391G05 Emerson Ovation CPU Pentium w/ Flash Drive Kit (5A26391G05)
5A26391H03 Emerson Ovation PF5133HX/512 WH3M MMX CPU Board (5A26391H03)
5A26420G01 Emerson Ovation Operator Keyboard Kit (5A26420G01)
5A26420G02 Emerson Ovation Operator Keyboard Kit (5A26420G02)
5A26420G07 Emerson Ovation Operator Keyboard Kit (5A26420G07)
5A26420G12 Emerson Ovation Operator Keyboard Kit (5A26420G12)
5A26430H04 Emerson Ovation Internal 3.5 Floppy Drive (5A26430H04)
5A26430H11 Emerson Ovation Internal 32x ATAPI CD-ROM Drive (5A26430H11)
5A26430H15 Emerson Ovation 128MB Memory Expansion Kit (Ultra 5/10) (5A26430H15)
5A26430H20 Emerson Ovation Internal 20 GB Disk (5A26430H20)
5A26431G05 Emerson Ovation SUN ULTRA 10 Workstation Kit (5A26431G05)
5A26432H02 Emerson Ovation 501-2741 NIC Card for Ultra5 on Ovation (5A26432H02)
5A26434H01 Emerson Ovation PCI PGX Graphics Card (5A26434H01)
5A26435H03 Emerson Ovation 128MB RAM Expansion (Ultra 60) (5A26435H03)
5A26453G01 Emerson Ovation Ethernet Media Converter (5A26453G01)
5A26457G01 Emerson Ovation Relay Output 16 Form C (5A26457G01)
5A26458G01 Emerson Ovation Relay Output 12 Form C (5A26458G01)
5A26458G02 Emerson Ovation Relay Output 12 Form X (5A26458G02)
5A26458G03 Emerson Ovation Relay Output 12 User Supplied Relays (5A26458G03)
5A26479G01 Emerson Ovation Upgrade Kit – 2 PCQL (5A26479G01)
5A26479G02 Emerson Ovation Upgrade Kit – 4 PCQL (5A26479G02)
5A26479G03 Emerson Ovation Upgrade Kit – PS Rack (5A26479G03)
5A26479G06 Emerson Ovation Migration Kit (5A26479G06)
5A26479G07 Emerson Ovation Migration Kit (5A26479G07)
5A26481G01 Emerson Ovation PCQL to Q-line Adapter Ribbon Cable (5A26481G01)
5A26499G01 Emerson Ovation 22 Monitor MIT DIA + 200 Kit (5A26499G01)
5X00001H15 Emerson Ovation Video Card, Dual CRT PCI Bus for NT (5X00001H15)
5X00034G01 Emerson Ovation Individual Fused Personality Module (5X00034G01)
5X00044G01 Emerson Ovation O-Shell,AI T/C Comp RTD Kit (5X00044G01)
5X00054G01 Emerson Ovation Advanced Power Supply Adapter Kit (5X00054G01)
5X00058G01 Emerson Ovation HART Analog Input Module (5X00058G01)
5X00059G01 Emerson Ovation HART Analog Input Module (5X00059G01)
5X00062G01 Emerson Ovation HART Analog Output Module (5X00062G01)
5X00063G01 Emerson Ovation HART Analog Output Module (5X00063G01)
5X00070G01 Emerson Ovation 4-20mA Analog Input Module, High Speed (5X00070G01)
5X00070G02 Emerson Ovation 1V Analog Input Module, High Speed (5X00070G02)
5X00070G03 Emerson Ovation Analog Input Module, High Speed (5X00070G03)
5X00070G04 Emerson Ovation 0-1mA Analog Input Module, High Speed (5X00070G04)
5X00070G05 Emerson Ovation Analog Input Module, High Speed (5X00070G05)
5X00082H12 Emerson Ovation Sony 1/2 Data Cartridge (5X00082H12)
5X00085G01 Emerson Ovation Media Converter Chassis MTG Kit (5X00085G01)
5X00085G02 Emerson Ovation Media Converter Chassis MTG Kit (5X00085G02)
5X00105G01 Emerson Ovation Control Board (5X00105G01)
5X00105G03 Emerson Ovation Control Board (5X00105G03)
5X00105G10 Emerson Ovation Control Board (5X00105G10)
5X00105G62 Emerson Ovation Kit, CPU P266, 64MB RAM, 32MB Flash, FDDI/CDDI (5X00105G62)
5X00105G63 Emerson Ovation Kit, CPU P266, 64MB RAM, 32MB Flash, FDDI/CDDI (5X00105G63)
5X00105G64 Emerson Ovation Kit, CPU P266, 64MB RAM, 32MB Flash, PS, FDDI/CDDI (5X00105G64)
5X00105G65 Emerson Ovation Kit, CPU P266, 64MB RAM, 32MB Flash, PS, Ethernet (5X00105G65)
5X00105G66 Emerson Ovation Kit, CPU P266, 64MB RAM, 32MB Flash, Fast Ethernet (5X00105G66)
5X00105G67 Emerson Ovation Kit, CPU P266, 64MB RAM, 32MB Flash, Fast Ethernet (5X00105G67)
5X00106G01 Emerson Ovation High Speed HART Analog Input, EMOD (5X00106G01)
5X00109G01 Emerson Ovation High Speed HART Analog Input, PMOD (5X00109G01)
5X00111G01 Emerson Ovation Cabinet Power Distribution Kit (5X00111G01)
5X00119G01 Emerson Ovation 8-Channel RTD Input EMOD (5X00119G01)
5X00121G01 Emerson Ovation 8-Channel RTD Input PMOD (5X00121G01)
5X00132G01 Emerson Ovation Power Distribution Module (5X00132G01)
5X00167G01 Emerson Ovation HART High Performance Analog Output Electronic Module (5X00167G01)
5X00170G01 Emerson Ovation HART High Performance Analog Output Personality Module (5X00170G01)
5X00226G01 Emerson Ovation I/O Interface Module (5X00226G01)
5X00226G02 Emerson Ovation I/O Interface Module (5X00226G02)
5X00354G01 Emerson Ovation Database Server / Domain Controller Station (5X00354G01)
5X00355G01 Emerson Ovation Operator / Engineer Workstation (5X00355G01)
5X00356G01 Emerson Ovation Processor Historian Station (5X00356G01)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629